Covid mapa
aktualizované 23.05.2022
Vstup v režime OTP
Krajina - umožňujúca vstup len očkovaným osobám
Obmedzený vstup
Krajina - neumožňujúca vstup
aktualizované 23.05.2022

Cestovanie a podmienky vstupu do Panamy

Odoslať podmienky vstupu na e-mailOdoslať podmienky vstupu na e-mail

Dovolenky v Paname sú pre Slovákov možné, pričom pre vstup do krajiny platí nasledovné:

  • Každý cudzinec (bez ohľadu, či prichádza z nízko rizikovej alebo vysoko rizikovej krajiny) bude oslobodený od preukázania akéhokoľvek testu na COVID-19 za podmienky, že predloží očkovací preukaz schválený Svetovou zdravotníckou organizáciou, americkým úradom pre kontrolu potravín a liečiv) alebo Európskou liekovou agentúrou), ktorý potvrdzuje jeho kompletné zaočkovanie.

  • V podmienkach Panamy sa za kompletne zaočkovaného rozumie osoba, ktorá obdržala 3 dávky vakcín. Výnimka platí pre osoby zaočkovaných vakcínou Johnson, u ktorých sa za kompletné zaočkovanie považujú dve dávky tejto vakcíny. Posledná dávka vakcíny pre kompletné zaočkovanie musí byť podaná minimálne 14 pred vstupom do Panamy.

Príchod z nízko rizikovej krajiny

  • Osoby neočkované alebo bez kompletného zaočkovania musia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny test na COVID-19 (antigén alebo PCR) nie starší ako 72 hodín alebo pokiaľ takýto test nemajú, musia vykonať test na COVID-19 na svoje náklady v mieste príchodu (poplatok za vykonanie testu je 50 USD). Pokiaľ je predložený test alebo vykonaný test v mieste príchodu  pozitívny, cudzinec podlieha 72-hodinovej karanténe.

Príchod z vysoko rizikovej krajiny

  • Osoby neočkované alebo bez kompletného zaočkovania musia pri vstupe do krajiny predložiť negatívny test na COVID-19 (antigén alebo PCR) nie starší ako 72 hodín alebo pokiaľ takýto test nemajú, vykonať test na COVID-19 na svoje náklady na mieste príchodu (poplatok za vykonanie testu je 50 USD). Bez ohľadu na predložený test, cudzinec z vysoko rizikovej krajiny nastupuje do povinnej 72- hodinovej karantény v autorizovanom hoteli. Po uplynutí karantény sa realizuje ďalší test na COVID-19, ktorý ak je negatívny, karanténa sa pre cudzinca končí. Ak je však nový výsledok testu pozitívny, karanténa ďalej pokračuje v rozsahu 10-tich dní. Všetky náklady na testy a karanténu idú na plnú ťarchu cestujúceho.

Zoznam rizikových krajín a hotelov na karanténu

Príchod z vysoko rizikovej krajiny panamské úrady považujú v prípadoch, kedy sa pred príchodom do Panamy vstupujúca osoba v posledných 15-tich dňoch zdržiavala v takejto krajine, vrátane tranzitu.

Každý cestujúci musí pred vstupom do Panamy zároveň podpísať elektronické čestné vyhlásenie o svojom zdravotnom stave.    

PODMIENKY NÁVRATU: 

Od 6. apríla 2022 sa ruší vyhláška, ktorou sa upravoval režim na hraniciach. Zaniká tak povinnosť registrácie na eHranici aj povinná karanténa pre nezaočkované osoby. Návrat na Slovensko je teda možný bez akýchkoľvek obmedzení a to pre všetkých bez ohľadu na očkovanosť.

Dôležitá informácia:

Informácie o podmienkach vstupu do konkrétnej krajiny, tranzitu a podmienkach návratu na územie SR, sú aktuálne ku dňu a času zobrazenia webovej stránky. Vzhľadom na aktuálnu situáciu a možné zmeny týchto podmienok prijímané aj bez prechodných období, sú cestujúci povinní sledovať sami aktuálne podmienky vstupu do krajiny/krajín, kam majú zakúpený zájazd, vrátane krajiny prepravy, a podmienky návratu na územie SR a nesú plnú zodpovednosť za splnenie podmienok vstupu do týchto krajín a návratu. Za týmto účelom odporúčame sledovať hlavne podmienky vstupu zverejnené priamo jednotlivými štátmi a podmienky návratu zverejnené SR.

 

Destinácie

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR