Cestovné poistenie ECP

Cestovné poistenie ECP

Vážení klienti,

v našej cestovnej kancelárii Vám radi sprostredkujeme cestovné poistenie v Európskej cestovnej poisťovni, s ktorou má naša CK uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. V ponuke máme viaceré produkty pre rôzne typy zájazdov. Rozhodujúcim kritériom pre výber správneho typu poistenia je cena zájazdu, destinácia, typ a dĺžka zájazdu. Naši pracovníci Vám radi odporučia ten produkt, ktorý je pre Váš zájazd, pobyt ten najvýhodnejší.

Nižšie uvádzame prehľad poistných produktov, ich charakteristiku, užitočné linky a tiež informáciu ako postupovať v prípade poistnej udalosti v zahraničí a ktoré tlačivá a doklady bude od Vás požadovať poisťovňa k likvidácii poistnej udalosti.

I. Produkt - komplexné cestovné poistenie (KCP)

 • Poistné tarify Komfort
 • Poistné tarify Plus

Limity poistného plnenia a poistného krytia nájdete v tomto dokumente.

Produkt KCP je určený účastníkom štandardných dovoleniek. Tento typ poistenia je najrozšírenejší a je vhodný pre krátkodobé zájazdy a pobyty na obdobie najviac 22 dní od začiatku poistenia. Pri tomto type poistenia rozlišujeme dva druhy taríf (sadzby poplatkov) a to: komplexné cestovné poistenie Komfort a komplexné cestovné poistenie Plus. Poistenie sa uzatvára pre 3 oblasti územnej platnosti a to: oblasť Európy (vrátane Turecko, Egypt, Tunisko, Maroko a Izrael), oblasť krajín celého sveta (okrem SR) a oblasť SR. Sadzby poistenia sú stanovené na osobu a deň a sú rovnaké pre dospelých, deti a pre seniorov. Komplexné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov, ochorenie covid-19, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, stornovacích poplatkov, asistenčných služieb, poistenie zmeškania dopravného prostriedku a poistenie pátrania a záchrany. Poistenie je možné uzatvoriť len vo forme balíčka, t.j. nie je možné žiadne z týchto poistení uzatvoriť zvlášť.

Výhody KCP Komfort

 • Nižšie poistné krytie v poistných rizikách
 • Poistenie storna do 1 300 EUR osoba
 • Spoluúčasť pri poistení storna 10 % v prípade hospitalizácie alebo 25% bez hospitalizácie
 • Chronické a existujúce ochorenia nie sú poistené
 • Covid poistenie v cene

Výhody KCP Plus

 • Vyššie poistné krytie v poistných rizikách
 • Poistenie storna do 1 600 Eur osoba
 • Bez spoluúčasti pri poistení storna
 • Chronické a existujúce ochorenia sú poistené
 • Covid poistenie v cene

Pri komplexnom cestovnom poistení ponúkame aj možnosť rozšírenia o pripoistenie stornovacích poplatkov a poistenie asistencie k motorovému vozidlu.

V prípade pripoistenie storna je s zájazd poistený až do výšky dojednanej poistnej sumy (ak cena zájazdu prevyšuje základný limit pre poistenie stornovacích poplatkov) a to sadzbou:

 • 3,1 % z celkovej ceny zájazdu (pri tarife Komfort – so spoluúčasťou) alebo
 • 5,6 % z celkovej ceny zájazdu (pri tarife Plus – neuplatňuje sa spoluúčasť)

Komplexné cestovné poistenie si klient musí dojednať v cestovnej kancelárii súčasne so zakúpením zájazdu. V prípade, že je poistenie dojednané neskôr, za poistnú udalosť bude považovaná len taká udalosť, ktorá nastane po uplynutí čakacej doby 10 dní (od dátumu dojednania poistenia).

V prípade, ak je v poistnej zmluve dohodnuté Poistenie liečebných nákladov, poisťovateľ poskytne krytie nasledovne:

 • Rozsah poistného plnenia z poistenia liečebných nákladov poisťovateľ poskytne aj na ochorenie COVID-19, a to v rozsahu krytia a v rámci limitu plnenia liečebných nákladov dohodnutých v poistnej zmluve,
 • Poisťovateľ poskytne náklady v prípade nariadenej karantény z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19 u poisteného alebo z dôvodu ochorenia poisteného na COVID-19 v mieste pobytu v zahraničí:
  •  Dodatočné náklady na ubytovanie poisteného, a to aj v prípade ak poistenému skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo v ňom nie je možné z dôvodu nariadenej karantény pokračovať max. do výšky 50€/noc po dobu max.14 dní,
  •  Dodatočné náklady na náhradnú spätnú dopravu na Slovensko, prípadne do susediaceho štátu, kde sa cesta začala, organizovanú poisťovateľom v prípade, že poistený nebude môcť využiť pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne max. do výšky 1 000 €

II. Cestovné poistenie pre Slovensko

III. Individuálne cestovné poistenie

Tento typ poistenia je určený pre súkromné a služobné zahraničné cesty, ktoré nie sú súčasťou zájazdu. Pri individuálnom cestovnom poistení sú odlišné sadzby pre dospelých, deti a seniorov. V tomto druhu poistenia je možné riešiť rozsah poistenia v rôznych variantoch, ako samostatné liečebné náklady, alebo liečebné náklady s balíkom ostatných poistných rizík. Je možné dojednať samostatné poistenie storno poplatku (zájazd, letenka alebo cestovného lístkok ). Podľa dĺžky pobytu sa rozlišujú krátkodobé a celoročné.

Tlačivá potrebné k nahláseniu a likvidácii poistných udalostí:
Poistné udalosti sa nahlasujú elektronicky cez stránku https://www.europska.sk/

Údaje a doklady potrebné k nahláseniu poistnej udalosti:

 • Číslo poistnej zmluvy (bežné cestovné poistenie)
 • Údaje o poistenej osobe
 • Dátum vzniku škodovej udalosti
 • Informácie o príčine vzniku škodovej udalosti
 • Číslo bankového účtu pre zaslanie poistného plnenia
 • Číslo prípadu a adresu polície ak škodu šetrila
 • Dokumenty na zaslanie v elektronickej forme

Nahlásenie poistnej udalosti pri stornovacích nákladoch

V prípade, že chcete nahlásiť poistnú udalosť ohľadom stornovacích nákladov, k registrácii budete potrebovať 
nasledovné doklady:

 • Vyplnené a potvrdené formuláre
 • Hlásenie poistnej udalosti
 • Potvrdenie o poistení
 • Zmluva o obstaraní zájazdu / Faktúra za zakúpené služby /
 • Dobropis / Stornofaktúra

V prípade poistnej udalosti v zahraničí je potrebné kontaktovať asistenčnú službu. Náklady spojené s liečením, alebo hospitalizáciou (nad 100 EUR), bez odsúhlasenia asistenčnou službou, poisťovňa neuhrádza!

ECP ASSISTANCE

 • Telefón: +421 254 417 711, +421 254 417 712