Informácia o spracúvaní osobných údajov pre zasielanie marketingových ponúk na základe súhlasu dotknutej osoby

Informácia o spracúvaní osobných údajov pre zasielanie marketingových ponúk na základe súhlasu dotknutej osoby

Prihlásením sa k odberu newsletterov vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním marketingových ponúk (o produktoch a službách prevádzkovateľa emailom, smskou, poštou, telefonicky) spoločnosťou SATUR TRAVEL, a.s., IČO 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava, ktorá spracúva osobné údaje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie. Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Čas platnosti súhlasu uplynie po 5 rokoch odo dňa udelenia súhlasu. Osobné údaje budú poskytované príjemcom, ktorými sa rozumejú súd, orgány činné v trestnom konaní,I oprávnené orgány štátu, ak poskytovanie údajov prebieha na základe zákonnej povinnosti, subjekty, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva prevádzkovateľovi zo zákona, provízny predajca, cestovné agentúry, delegáti, sprievodcovia, ACOMWARE s.r.o. - zasielanie marketingových ponúk.

Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám bude prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Vás súčasne dovoľujeme upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov spoločným prevádzkovateľom nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov (v prípade automatizovaného spracúvania osobných údajov) a právo na to, aby sa na Vás ako dotknutú osobu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ vyhovie každej oprávnenej žiadosti dotknutej osoby v rozsahu, v akom to bude technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej
adresy zodpovednaosoba@satur.sk.

Súhlas môžete odvolať

  • v každom emaily je možnosť odhlásiť sa z odoberania newslettrov,
  • v prípade ak Vám príde smska, môže na ňu odpísať a odhlásiť sa,
  • poštou na adresu prevádzkovateľa,
  • emailom na adresu zodpovednej osoby - zodpovednaosoba@satur.sk,
  • osobne na pobočkách prevádzkovateľa, prípadne v sídle prevádzkovateľa.