Podmienky a pravidlá

 
I. SATUR Bonusový program

1. SATUR bonusový program (ďalej len „Bonusový program“) je marketingovo-obchodný produkt spoločnosti SATUR TRAVEL a.s., Miletičova 1, 824 72 Bratislava, IČO: 37 587 201, zapísaná v OR SR Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2427/B, poskytovaný týmito Všeobecnými podmienkami a pravidlami Bonusového programu (ďalej len „Podmienky“) určenému okruhu verných klientov zaradených do statusu TOP alebo VIP klient. Cieľom programu je zabezpečiť týmto klientom, ako odmenu za ich vernosť pri využívaní služieb SATUR TRAVEL a.s., dlhodobo ešte priaznivejšie podmienky na kúpu zájazdov v podobe zliav, špeciálnych cien a iných cestovateľských služieb a výhod.  

II. Nárok na získanie členstva a spôsob prideľovania statusu

2. Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti fyzických osôb, ktoré majú záujem stať sa členmi Bonusového programu.

3. Aktuálne platné znenie Podmienok uverejnené na webových stránkach www.satur.sk, sa môže líšiť od Podmienok, ktoré boli platné v čase, keď sa fyzická osoba stala členom Bonusového programu.  Je v záujme každého člena Bonusového programu informovať sa o zmenách a aktuálnom znení Podmienok, a to na webovom sídle www.satur.sk.

4. Členom klubu sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18. rok veku, zakúpila si zájazd z produktov SATUR TRAVEL a.s. a spĺňa podmienky uvedené v bode 5 alebo 6.

5. Členstvo v Bonusovom programe a nárok na zľavy, špeciálne ceny a iné výhody so statusom TOP klient má taký klient spoločnosti SATUR TRAVEL a.s., ktorý zakúpením si zájazdov, ktorých obstarávateľom je SATUR TRAVEL a.s., dosiahol obrat minimálne 1 000 EUR/osoba za posledné dva roky.
 
6. Členstvo v Bonusovom programe a nárok na zľavy, špeciálne ceny a iné výhody so statusom VIP klient má taký klient spoločnosti SATUR TRAVEL a.s., ktorý zakúpením si zájazdov, ktorých obstarávateľom SATUR TRAVEL a.s., dosiahol obrat minimálne 4 000 EUR/osoba za posledné dva roky.

7. V prípade, že klient nedosiahol za posledné dva roky jeden z požadovaných obratov uvedených v bode 5. alebo 6. dôjde automaticky buď k zmene alebo zániku jeho statusu. Po opätovnom dosiahnutí požadovaného obratu uvedeného v bode 5. alebo 6. za posledné dva roky, dôjde automaticky buď k opätovnému zaradeniu do Bonusového programu alebo zmene jeho statusu a je oprávnený uplatňovať si výhody vyplývajúce z príslušného statusu.
 
8. Status je v rámci Bonusového programu možné zmeniť nasledovne:

a) z bez statusu na status TOP
b) zo statusu TOP na status VIP
c) zo statusu VIP na status TOP
d) zo statusu TOP na bez statusu

9. Splnenie podmienky pre priznanie konkrétneho statusu je vyhodnocované v informačnom systéme na dennej báze automatizovaným systémom vždy o polnoci. Status sa priznáva na osobu vedenú v rezervačnom systéme a je priamo overiteľná zamestnancom pobočky SATUR TRAVEL a.s., na Call Centre alebo v pripravovanej klientskej zóne Môj Satur na www.satur.sk.

10. Klientovi nie je vydávaná žiadna vernostná karta, s ktorou by mal preukazovať svoj nárok na výhody vyplývajúce z tohto členstva. Identifikačný znak, v prípade zhody mien, je dátum narodenia.

11. Účasť v Bonusovom programe je bezplatná.

III. Zľavy a výhody Bonusového programu

12. Bonusový program priznáva členom so statusom TOP a VIP rôzne druhy zliav a výhod.

13. Člen Bonusového programu so statusom VIP klient môže čerpať nasledovné zľavy a výhody:

 • 4 % zľava z konečnej ceny (základná cena + servisné poplatky) na všetky zájazdy, ktorých obstarávateľom je SATUR TRAVEL a.s.
 • špeciálne ceny vybraných zájazdov s extra zľavami len pre VIP klientov
 • špeciálne zľavy len pre VIP klientov
 • priority check in v hoteloch s rodinným klubom Planet Fun
 • zdarma miestenka v autobuse na autobusovom zájazde (platí pre prvých desať sedadiel)
 • možnosť rezervácie sedadla v lietadle so zľavou 50%
 • upgrade cateringu na palube chartrových letov CK SATUR so zľavou 50%

14. Člen Bonusového programu so statusom TOP klient môže čerpať nasledovné zľavy a výhody:

 • 3 % zľava z konečnej ceny (základná cena + servisné poplatky)  na všetky zájazdy, ktorých obstarávateľom je SATUR TRAVEL a.s.
 • špeciálne ceny vybraných zájazdov s extra zľavami len pre TOP
 • špeciálne zľavy len pre TOP klientov

III. Zmena a zánik programu, prechodné a záverečné ustanovenia

15. Spoločnosť SATUR TRAVEL a.s. je oprávnená kedykoľvek jednostranne zrušiť alebo zmeniť tento Bonusový program alebo tieto Podmienky bez toho, aby takúto zmenu musela jednotlivým držiteľom statusu oznamovať adresným doručením písomnej informácie. Akákoľvek zmena Bonusového programu či Podmienok je účinná dňom zverejnenia nových/zmenených podmienok na webovom sídle www.satur.sk, pokiaľ nie je priamo v Podmienkach stanovený neskorší dátum ich účinnosti.

Bonusový program a tieto Podmienky nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.satur.sk a účinnosť dňom 29. 03. 2022 a v celom rozsahu nahrádzajú Podmienky platné a účinné pred dňom 29. 03. 2022.

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2022 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR