Darčekové poukážky - obchodné podmienky

DARČEKOVÉ POUKÁŽKY – obchodné a zmluvné podmienky cestovnej kancelárie SATUR TRAVEL a.s.


I. Všeobecné ustanovenia

1. SATUR TRAVEL a.s. /ďalej „CK“/ prehlasuje, že je cestovnou kanceláriou poskytujúcou služby v oblasti cestovného ruchu v zmysle príslušnej právnej úpravy.

2. Darčeková poukážka je cenina, ktorej podoba, nominálna hodnota a spôsob použitia sú dané rozhodnutím CK, pri rešpektovaní týchto zmluvných podmienok.


II. Obstaranie darčekovej poukážky

1. Aktuálne vzory darčekových poukážok sú zverejnené prostredníctvom internetu podľa rozhodnutia CK.

2. Záujemca o darčekovú poukážku (ďalej aj „Záujemca“) objedná darčekovú poukážku z aktuálnej ponuky CK tak, že v objednávke uvedie: špecifikáciu darčekovej poukážky (podľa aktuálneho výberu), nominálnu hodnotu darčekovej poukážky, počet darčekových poukážok,

3. CK potvrdí doručenie objednávky podľa predchádzajúceho odseku súčasne s doručením špecifikácie platobnej povinnosti zodpovedajúcej objednávke, ktorú je Záujemca povinný zaplatiť.

4. Po splnení platobnej povinnosti podľa ods. 3 tohto článku, doručí CK príslušnú darčekovú poukážku Záujemcovi.

5. Potvrdením doručenia objednávky podľa ods. 3 tohto článku vzniká medzi CK a Záujemcom zmluvný vzťah, na základe ktorého má Záujemca povinnosť splniť dohodnutú platobnú povinnosť a CK má povinnosť doručiť darčekovú poukážku po splnení platobnej povinnosti Záujemcom.


III. Použitie darčekovej poukážky

1. Darčeková poukážka je prenosná a môže byť využitá akoukoľvek fyzickou osobou.

2. Darčeková poukážka môže byť využitá na zaplatenie zájazdu organizovaného CK, ktorý zodpovedá typu darčekovej poukážky, alebo inej špecifikácii uvedenej na darčekovej poukážke.

3. Použitie darčekovej poukážky bude spočívať v úhrade ceny zájazdu alebo jej časti tak, že nominálna hodnota darčekovej poukážky bude započítaná na cenu zájazdu po jej odovzdaní v neporušenej a/alebo nepozmenenej podobe predajcovi zájazdu zastupujúceho CK. Darčekovú poukážku je možné použiť len nazájazd, ktorý sa uskutoční v celom rozsahu najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka po uzavretízmluvy v zmysle čl. II odsek 5 týchto podmienok.

4. Pokiaľ nie je dohodnuté ináč, darčeková poukážka nemôže byť použitá na nákup leteniek alebo iných dopravných cenín.


IV. Ostatné

1. Ak nebude dohodnuté ináč, celá komunikácia súvisiaca s obstaraním a použitím darčekových poukážok, vrátane ich doručovania, bude realizovaná internetom.

2. V prípade, že k splneniu platobnej povinnosti Záujemcom nedôjde v termíne najneskoršieho možného termínu uskutočnenia zájazdu, uvedené nemá žiaden vplyv na platobnú povinnosť Záujemcu, ktorá naďalej trvá.

3. Hodnota darčekovej poukážky, a ani jej časť, nemôže byť vyplatená v peniazoch a nie je možné ju ani vrátiť CK. Darčekovú poukážku je možné využiť iba na jednu zmluvu o obstaraní zájazdu.

4. Darčekovú poukážku je možné použiť spoločne s inými darčekovými poukážkami.

5. V prípade straty alebo pozmenenia podoby darčekovej poukážky CK nie je povinná zabezpečiť pre Záujemcu novú darčekovú poukážku.


Bratislava, 31. október 2018

SATUR TRAVEL a. s.

Kontakt pre médiá: zednikova@ba.satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2020 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

  • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
  • International Air Transport Association
  • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
  • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR