Cestovné poistenie Allianz

Vážení klienti,

v našej cestovnej kancelárii Vám radi sprostredkujeme cestovné poistenie poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., s ktorou má naša CK uzatvorenú zmluvu o obchodnom zastúpení. V ponuke máme viaceré produkty pre rôzne typy zájazdov. Rozhodujúcim kritériom pre výber správneho typu poistenia je cena zájazdu, destinácia, typ a dĺžka zájazdu. Naši pracovníci Vám radi odporučia ten produkt, ktorý je pre Váš zájazd, pobyt ten najvýhodnejší.

Nižšie uvádzame prehľad poistných produktov, ich charakteristiku, užitočné linky a tiež informáciu ako postupovať v prípade poistnej udalosti v zahraničí a ktoré tlačivá a doklady bude od Vás požadovať poisťovňa k likvidácii poistnej udalosti.

I. Produkt „Komplexné cestovné poistenie“ (KCP 2021 Covid - platné pre zelené krajiny )

Nová sadzba KCP, zahŕňa aj krytie liečebných nákladov v súvislosti s Covid 19, v menej rizikových krajinách, definovaných ako zelené.  Zoznam krajín podľa stránky  MZVaEZ SK https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach

Limity poistného plnenia a poistného krytia nájdete v tomto dokumente.

Verejný prísľub poisťovne.

Produkt KCP je určený účastníkom štandardných dovoleniek. Tento typ poistenia je najrozšírenejší a je vhodný pre krátkodobé zájazdy a pobyty na obdobie najviac 90 dní od začiatku poistenia.

Pri tomto type poistenia rozlišujeme dva druhy taríf (sadzby poplatkov) a to: komplexné cestovné poistenie základné (tarifa KCS2) a komplexné cestovné poistenie s pripoistením nákladov na záchrannú činnosť (tarifa KCHLS2) a 3 oblasti územnej platnosti poistenia a to: oblasť Európy (vrátane Turecka), oblasť krajín celého sveta (okrem SR) a oblasť SR.

Sadzby poistenia sú stanovené na osobu a deň a sú rovnaké pre dospelých, deti a pre seniorov.

Komplexné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu, stornovacích poplatkov a asistenčných služieb, je možné uzatvoriť len vo forme balíčka, t.j. nie je možné žiadne z týchto poistení uzatvoriť zvlášť.

Pri komplexnom cestovnom poistení ponúkame aj ďalšie možnosti rozšírenia poistenia, ako je napríklad možnosť pripoistenia rizikových športov a činností alebo možnosť nadštandardného pripoistenia stornovacích poplatkov a predčasného návratu až do výšky dojednanej poistnej sumy (ak cena zájazdu prevyšuje základný limit pre poistenie stornovacích poplatkov) a to sadzbou:

 • 3,65 % z celkovej ceny zájazdu (pri poistnom plnení sa uplatňuje spoluúčasť 0 – 10 %) alebo
 • 5,70 % z celkovej ceny zájazdu (pri poistnom plnení sa neuplatňuje spoluúčasť)

Komplexné cestovné poistenie si klient musí dojednať v cestovnej kancelárii najneskôr do 24.00 hodiny dňa, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy došlo k zaplateniu prvej splátky (alebo k zaplateniu ceny cestovnej služby) alebo k záväznej rezervácii cestovnej služby. V prípade, že je poistenie dojednané neskôr, za poistnú udalosť bude považovaná len taká udalosť, ktorá nastane po uplynutí čakacej doby 14 dní (od dátumu dojednania poistenia).

Presné informácie o tomto type poistenia nájdete tu:


II. Produkt „Komplexné cestovné poistenie“ (KCP 2019 – 2020 ) Zmluvná dokumentácia pre KCP 2020 ( bez pripoistenia Covid ).


III. Individuálne cestovné poistenie

Tento typ poistenia je určený pre súkromné a služobné zahraničné cesty.

Pri individuálnom cestovnom poistení sú odlišné sadzby pre dospelých, deti a seniorov. V tomto druhu poistenia je možné riešiť rozsah poistenia v rôznych variantoch, ako samostatné liečebné náklady, liečebné náklady + fixný balík pripoistení, alebo liečebné náklady + poistenie stornovacích poplatkov. Poistenie storno poplatku je možné dojednať ako samostatné poistenie storna zájazdu, letenky alebo cestovného lístka  (zájazd, letenka a pod.) alebo poistenie storno špeciál (zájazd, letenka a pod.).

Podľa dĺžky pobytu sa rozlišujú v celoročnom poistení dve rôzne tarify:

 • Tarifa R90 sa vzťahuje na pobyty v celkovej dĺžke do 90 dní
 • Tarifa RR sa vzťahuje na pobyty do 365 dní

Pri individuálnom poistení sú stanovené štyri oblasti územnej platnosti poistenia a to:

 • Zóna A - oblasť Európy
 • Zóna B – celý svet
 • Zóna C – svet okrem USA, Kanady a SR
 • Zóna SR

Presné informácie o tomto type poistenia nájdetena stránke Allianz SP. 

Pre nahlásenie poistnej udalosti, kontaktujte online priamo poisťovňu.

Kontakt pre médiá: marketing@satur.sk

Cestovná kancelária SATUR TRAVEL, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, vložka číslo: 2427/B, IČO: 35 787 201, Miletičova 1, 824 72 Bratislava

Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.

© 1998-2023 CK SATUR, Všetky práva vyhradené.

 • Slovenská asociácia cestovných kancelárii a cestovných agentúr
 • International Air Transport Association
 • Ocenenie najdôveryhodnejšia značka pre CK SATUR
 • Ocenenie Superbrands 2020 pre CK SATUR