Kam cestujete?

Ako cestujete?

Odlet z

Kedy cestujete?

+/- 7 dní

Čas odletu

Dĺžka pobytu

Cestujúci

Zmluvné podmienky pre online predaj a všeobecné informácie

Zmluvné podmienky CESTOVNEJ KANCELÁRIE SATUR TRAVEL, a.s. pre zmluvný vzťah uzavretý prostredníctvom internetového rezervačného systému umiestneného na webovom sídle www.satur.sk.

ďalej len „podmienky pre on-line zmluvy“

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Pre potreby podmienok pre on-line zmluvy sa obstarávateľom zájazdu (ďalej len „obstarávateľ“) rozumie obchodná spoločnosť SATUR TRAVEL a.s., IČO: 35 787 201, so sídlom: Miletičova 1, Bratislava 824 72, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel:  Sa, Vložka číslo:  2427/B.
 2. Právne vzťahy, ktoré výslovne neupravujú podmienky pre on-line zmluvy sa spravujú zmluvnými podmienkami obstarávateľa a príslušnými právnymi predpismi.
 3. Obstarávateľ prehlasuje, že podmienky pre on-line zmluvy sa vzťahujú iba na uzatvorenie zmluvy o obstaraní zájazdu prostredníctvom internetového rezervačného systému umiestneného na webovom sídle www.satur.sk.

II. Uzatvorenie zmluvného vzťahu

 1. Objednávateľ vyplnením informácií o cestujúcich, ich priradením k zoznamu objednaných služieb ku konkrétnemu zájazdu a prejavom súhlasu s podmienkami pre on-line zmluvy a so zmluvnými podmienkami obstarávateľa a so Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby poskytované poisťovňou Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava (dostupné na https://online.allianzsp.sk/cestovne-poistenie/) a kliknutím na tlačidlo „rezervovať“ odosiela obstarávateľovi návrh na uzavretie zmluvy o obstaraní zájazdu (návrh v zmysle ustanovenia § 43a ods. 1 Občianskeho zákonníka).
 2. Prijatím návrhu na uzatvorenie zmluvy vzniká platná a účinná zmluva o obstaraní zájazdu s obsahom informácií o cestujúcich a so zoznamom objednaných služieb ku konkrétnemu zájazdu, ktoré v návrhu na uzavretie zmluvy objednávateľ uviedol. Zmluva má zachovanú písomnú formu tak, že internetový systém vygeneruje objednávateľovi potvrdenú zmluvu.
 3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu zájazdu v rozsahu a v lehote uvedenej v zmluve.
 4. Súčasťou zmluvy sú aj všetky písomné doklady a informácie, ktoré objednávateľ od obstarávateľa dostane alebo na základe ktorých objednávateľ uzatvorí zmluvu, a to najmä ponukový katalóg s cenníkom, ponuka tzv. last minute zájazdov, všeobecné informácie a písomné pokyny – podrobnejšie informácie o zájazde, pobyte alebo objednaných službách.

 III. Úprava ostatných podmienok poskytnutia služby

 1. Zmluvné strany berú na vedomie, že okamihom uzatvorenia zmluvy o obstaraní zájazdu podľa podmienok pre on-line zmluvy platí medzi nimi zmluva o obstaraní zájazdu vrátane všetkých jej súčastí tak, ako sú tieto definované v ods. 4 čl. II podmienok pre on-line zmluvy a že všetky otázky fungovania zmluvného vzťahu sa riadia zmluvou o obstaraní zájazdu a jej súčasťami pri rešpektovaní pravidla, že v prípade existencie odlišnej úpravy medzi podmienkami uvedenými v podmienkach pre on-line zmluvy a ostatnými zmluvnými podkladmi, platia podmienky uvedené v podmienkach pre on-line zmluvy.
 2. Z dôvodu, že nemožno vylúčiť, že pri uzatvorení zmluvy prostredníctvom internetového rezervačného systému umiestneného na webovom sídle (www.satur.sk) môže z dôvodu technickej poruchy dôjsť k uzatvoreniu zmluvy pod vplyvom omylne prejavenej vôle zo strany obstarávateľa resp. internetového rezervačného systému, čoho následkom môže byť omylne dohodnutá nižšia alebo vyššia cena zájazdu ako cena, za ktorú zájazd obstarávateľ v skutočnosti ponúka, sa zmluvné strany dohodli, že obstarávateľ má právo pred začatím zájazdu od zmluvy odstúpiť a objednávateľovi ponúknuť iný návrh na uzavretie zmluvy s podľa okolností prípadu vyššou alebo nižšou cenou zájazdu.
 3. Po odstúpení od zmluvy obstarávateľom sa obstarávateľ zaväzuje bezodkladne vrátiť objednávateľovi plnenie, ktoré objednávateľ na základe zaniknutej zmluvy poskytol vrátane zaplateného poistného za cestovné poistenie a asistenčné služby.
 4. Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Obstarávateľ spracúva osobné údaje objednávateľa v rozsahu uvedenom na zmluve na účely realizácie práv a povinností zo zmluvy o obstaraní zájazdu. Objednávateľ je povinný uvádzať správne a pravdivé osobné údaje a bez zbytočného odkladu informovať obstarávateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Osobné údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú k zabezpečeniu práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a obstarávateľom, vrátane poskytnutia týchto údajov obchodným partnerom obstarávateľa a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny podľa tejto zmluvy výlučne za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre objednávateľa, a likvidácie spracovaných osobných údajov. V prípade, ak sa objednávateľ domnieva, že predávajúci alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať obstarávateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu. Podľa zákona o ochrane osobných údajov má objednávateľ právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o Vás predávajúci spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 cit. zákona.

Všeobecné informácie k zájazdu nájdete TU (.pdf).

 

NÁJDI SVOJU POBOČKU
Najdi svoju pobocku
© SATUR Travel a.s.
Home | Mapa stránok | Vyhľadávanie | Pobočky | Kontakt pre média: zednikova@ba.satur.sk
Generuje redakčný CMS systém GlobalWeb spoločnosti Global Services Slovakia s.r.o.